Birthday monkey

Illustration for a children's birthday card